General


Arena


Battlefield

RankNameLevelAbyss PointsRaceClassGender
1Plaster654,742,757ElyosChanterFemale
2Poppy653,847,223ElyosChanterFemale
3Kinzo653,800,008ElyosBardMale
4Hoya653,321,134ElyosChanterFemale
5Pyoya653,140,370ElyosClericFemale
6Hagaki652,939,013ElyosBardFemale
7Charmaine652,879,134ElyosGunnerFemale
8Natsu652,776,946ElyosSorcererMale
9Maddafucka652,687,067AsmodianBardFemale
10Toe652,681,247AsmodianClericFemale
11Dewercs652,600,563AsmodianClericFemale
12Dave652,555,500AsmodianGladiatorMale
13Lyssa652,219,024AsmodianClericFemale
14Sin652,166,184ElyosAssassinFemale
15Serasphine652,165,749ElyosBardFemale