Eden

Eden
204,656,232 contribution points

Brigade General
Gilgamesh
Level
5
Rank
8
Members
Gilgamesh65ElyosTemplarMaleBrigade General
BuyMyBathWater42ElyosAssassinMaleDeputy
Zenobia65ElyosClericFemaleDeputy
Kid65ElyosGladiatorMaleDeputy
Zeke48ElyosSorcererMaleDeputy
Neptune65ElyosBardFemaleDeputy
HealeryClinton25ElyosChanterFemaleDeputy
RonaldRegen26ElyosBardMaleDeputy
BuddyBoy43ElyosSpirit MasterMaleDeputy
Phantom65ElyosAssassinFemaleDeputy
Carlosacus65ElyosTemplarFemaleDeputy
Tyana65ElyosClericFemaleDeputy
Yoonek65ElyosRiderFemaleDeputy
Antifuch65ElyosBardFemaleDeputy
Cream65ElyosSpirit MasterFemaleDeputy
CarlXVIGustaff65ElyosChanterMaleDeputy
Whisper65ElyosRiderFemaleDeputy
Willow65ElyosChanterFemaleDeputy
Zelia65ElyosClericFemaleDeputy
JoeBlindin48ElyosAssassinMaleDeputy
Eve65ElyosAssassinFemaleDeputy
Aive65ElyosRangerMaleDeputy
Spoofacus65ElyosAssassinFemaleDeputy
BRUCELEE45ElyosAssassinMaleVolunteer
Penta65ElyosChanterFemaleVolunteer
Innae65ElyosGladiatorFemaleVolunteer
Pies36ElyosBardFemaleVolunteer
Tianna40ElyosChanterFemaleVolunteer
Tiana52ElyosBardFemaleVolunteer
SmallDickElf10ElyosBardMaleVolunteer
Pentagram42ElyosBardFemaleVolunteer